Pro rodiče

Školní řád mateřské školy

Tento školní řád se vydává v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání(školský zákon), v platném znění, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy .

I. Podrobnosti k výkonu práv a povinností účastníků v předškolním zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci  v předškolním zařízení.

1.Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program

1.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen,,vzdělávání“)

a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,

b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

c) podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte,

d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,

e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

g) poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

h) vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 

1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy  a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

1.3 Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen ,,vyhláška o MŠ“), v platném znění.

 

2.Základní práva a povinnosti dětí přijatých  k předškolnímu vzdělávání 

 

2.1 Každé přijaté dítě má právo

a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností  a rozvoj jeho osobnosti

b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

c)na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

2.2 Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte

 

2.3 Povinnosti dětí

a)respektovat pokyny učitelky

b)dodržovat pravidla bezpečnosti

c)oznámit svůj odchod ze třídy

d)chovat se k ostatním dětem slušně, akceptovat je a tolerovat

 

 

 

 

3. Základní práva zákonných zástupců

 

3.1 Zákonní zástupci dítěte mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

 

4 Povinnosti zákonných zástupců

 

4.1 Zákonní zástupci dětí jsou povinni

 a) přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku)

b) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno

c) na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnilo projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

d)předávat dítě do MŠ zdravé, bez zjevných viditelných známek nemoci

e)informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

f) v případě výskytu vši dětské u svého dítěte neprodleně nahlásit tuto skutečnost učitelce. Pokud zákonný zástupce nespolupracuje se školou, může jej vedení školy vyzvat, aby se osobně účastnil pohovoru o nápravě. Pokud opakovaně posílají dítě do kolektivu neodvšiveno může být informován příslušný orgán sociální péče.

g) sledovat pokyny a oznámení na informačních nástěnkách

h)respektovat organizaci provozu a vzdělávání školy, školní řád a ostatní vnitřní předpisy organizace

i) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky)

j)ve stanoveném termínu hradit úplatu za stravné

 

 

5. Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

5.1Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání probíhá dle zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 34

 

5.2Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

a) žádost zákonného zástupce o přijetí k předškolnímu vzdělávání

b)potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou  kontraindikaci.

5.3 Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

 

5.4Kritéria pro přijetí do mateřské školy

- trvalý pobyt v obci

- věk dítěte

- individuální situace

 

 

6. Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitel mateřské školy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

7. Ukončení předškolního vzdělávání

 

7.1 Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

a) se dítě bez omluvy neúčastní předškolního vzdělávání p dobu delší než dva týdny

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

c)ukončení doporučí v průběhu

 zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

d)zákonný zástupce neuhradí úplatu za školní stravování( § 123 ) ve stanoveném termínu a nedohodne  s ředitelem jiný termín úhrady

 

7.2Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

8. Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

 

8.1 Přístup ke vzdělávání a  školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

 

8.2Cizinci ze třetích států mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky, pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů,dále  na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

9 Docházka a způsob vzdělávání

 

9.1 Přijetí dítěte do mateřské školy ředitel školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.

 

9.2Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu nejméně 4 hodiny denně.Povinnost předškolního 

vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních školách.

 

9.3 Zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti,písemně, telefonicky, osobně. Po návratu dítěte do školy písemně v docházkovém sešitu s uvedením důvodu absence.

 

9.4 Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

  a) individuální vzdělávání

  b)vzdělávání v přípravné třídě

  c) vzdělávání v zahraniční škole na území ČR

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání  tímto způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit 3 měsíce před počátkem školního roku, který m začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

 

10. Individuální vzdělávání

 

10.1Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Toto je zákonný zástupce oznámit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.

Oznámení  ZZ o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

  a)jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,

  b)uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

  c)důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

 

10.2Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech. Ředitel školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní terminy na první polovinu prosince. Zákonný zástupce je povinen zajistit účast dítěte u ověření. Ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání, pokud ZZ dítěte nezajistil účast dítěte u ověření.

 

11. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 

11.1Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví vedoucí učitelka mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky do MŠ a zároveň dohodne se ZZ dítěte rozsah jeho stravování po dobu pobytu v MŠ.

 

11.2 Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s vedoucí učitelkou MŠ

 

12. Přebírání/předávání dětí

 

12.1 ZZ v době určené pro příchod (do 8 hodin)dětí do MŠ předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ

 

12.2 ZZ si přebírají dítě  po skončení vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, popřípadě na zahradě mateřské školy a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí nebo individuálně dohodnuté době ZZ.

 

12.3 Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole.

 

12.4 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole a

  a)pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky

  b) informuje telefonicky ředitele školy a postupuje podle jeho pokynů

  c) řídí se doporučením MŠMT – obrátí se na OÚ, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. O      sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči.

  d)úhradu nákladů spojené se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

  e) Učitelka nemůže vzít dítě domů ani jí nelze tuto povinnost uložit.

 

12.6 Děti, které chodí po obědě domů, si vyzvedávají zákonní zástupci mezi 12:00 – 12:15 hod. Ostatní děti se rozcházejí  mezi 14:30 – 15:45 hod. V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy.

 

 

12.7 Rodiče za dítě zodpovídají až di předání učitelce, neponechávají děti v šatně nikdy samotné

    a) děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu ( před 6:45 hod.)

    b) děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené

    c) rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu

    d) po chodbách ke třídám jsou rodiče povinni se přezouvat.

 

13. Omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

13.1 Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte  v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole. Není-li nepřítomnost známá předem, omluví  ZZ dítě neprodleně.

 

13.2 V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z toho důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ZZ mateřské škole a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v MŠ. Oznámení této  nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.

 

13.3 Neomluvená nepřítomnost dítěte v MŠ po dobu delší než 2 týdny může vést až k ukončení jeho vzdělávání v MŠ.

 

13.4 Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje rodič dítěte přejímacího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních potížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

 

14. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi v mateřské škole a s ostatními zákonnými zástupci

 

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

  a)dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy

  b)řídí se Školním řádem

  c)dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci MŠ, s jinými dětmi docházejícími don MŠ  a  s ostatními ZZ dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

 

Fotky dětí:II. Provoz a vnitřní režim v mateřské škole

1.Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

1.1   Mateřská škola je zařízená jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu od 6:45 do 15.45 hod.

1.2   V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka MŠ nejméně dva měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem. Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení provozu v takovém případě zveřejní ředitelka v MŠ na příslušném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

1.3   Provoz omezený – v měsíci červenci nebo srpnu nebo v době jiných prázdnin a svátků bude celodenní provoz zajištěn od počtu 10 dětí v MŠ.

1.4   Předškolní vzdělávání dětí probíhá v denním režimu  podle stanoveného školního vzdělávacího programu .

 

  6:45 – 9:30 – individuální volba hravé, tvořivé, estetické činnosti dětí. Ranní cvičení. Realizace nápadů dětí. Realizace plánovaných integrovaných činností řízených pedagogem. Individuální plánované činnosti. Dopolední svačina.

              9:30 – 11:30 hod. – příprava s pobyt venku. Sportovní aktivity, poznávací vycházky

              a exkurze, individuální a zájmová činnost, příprava na oběd a hygiena.

              11:30 – 12:30 hod. – podávaní oběda, zubní hygiena.

12:30 – 14:30 hod. – spánek a odpočinek dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, klidová činnost.

14:00 – 15:45 hod. – hygiena, odpolední svačina, tělovýchovná chvilka, tvořivé činnosti dětí, individuálně plánované činnosti dětí.

 

Začátek povinného předškolního vzdělávání začíná v 8:00 hod., nejméně do 12:00 hod.

 

Časové úseky jsou orientační, přizpůsobené aktuálním podmínkám a zájmu dětí o činnosti. Po celý den je dětem ve třídách i při pobytu na zahradě  volně k dispozici pitný režim.

 

1.5   Úplata za stravné je hrazena v měsíci předcházejícímu stravování.

1.6   Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit vždy den předem. Neodhlášený oběd ( v případě náhlého onemocnění ) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době od 11:00 – 11:15 hod., pouze v první den nepřítomnosti. V případě delší neomluvené absence bude poplatek za obědy zrušen teprve třetí den. Aby mohlo dítě opět nastoupit do školy, musí zákonný zástupce dítě nahlásit ke stravě. Pokud nebude dítě nahlášeno ke stravě, nemůžeme ho přijmout ke vzdělávání. Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit v době od 6:45 – 13:00 hod. a to vždy den předem.

1.7   Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny, důvodem vynechání pobytu venku je nepříznivé počasí.

1.8   O pořádání mimořádných školních akcí mateřská škola informuje v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách MŠ.

1.9   Předem známou nepřítomnost dítěte oznamují zákonní zástupci škole písemně ( docházkový list v šatně ).

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

1.       Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

1.1    Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy učitelka předá zpět zákonnému zástupci nebo jím pověřené osoby.

1.2    K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanový ředitel MŠ počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše :

a)      20 dětí z běžných tříd, nebo

b)      12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší tří let.

1.3    Výjimečně může ředitel MŠ zvýšit počty dětí uvedené

A)     V odstavci 1.2 písm. a ) , nejvýše však o 8 dětí, nebo

B)      V odstavci 1.2 písm. b), nejvýše však o  11 dětí

1.4    Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, např. sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitel MŠ k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

1.5    V zájmu ochrany zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat ZZ o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

1.6    Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdraví způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou pro děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem rizikového chování. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí řeší pedagogičtí pracovníci případné deformující se vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se ZZ, po případě za pomoci školských poradenských zařízeních.

1.7    Školní budova není volně přístupná zvenčí. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

1.8    V budově a areálu školy platí zákaz kouření, požívání alkoholu a jiných návykových látek, používání nepovolených elektrických spotřebičů.

 

IV. Zacházení s majetkem mateřské školy

 

1.1 Po dobu vzdělávaní při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek MŠ.

1.2 Výměna lůžkovin se provádí 1x za 3 týdny, ručníků 1x týdně ( v případě potřeby se výměna provádí hned ), pyžam  1X za 14 dní ( v pátek si děti nosí domů na vyprání ). Znečištěné svršky dětí, pomočené ložní prádlo zajišťují ZZ sami. Čisté prádlo je uloženo ve skladu prádla.

 

V. Poskytování informací zákonným zástup cům

 

1.1 Informace jsou poskytovány:

  a) na třídních schůzkách a školních akcích

  b) na nástěnkách v šatnách dětí

  c) na www stránkách školy

  d) individuálně učitelkami ve třídě

  e) ředitelem školy, vedoucí učitelkou, vedoucí školní jídelny

 

1.2 Informace o dětech poskytují učitelky přímo ve třídě. Jedná-li se o citlivé informace nebo o informace vyžadující větší časový prostor, dohodne učitelka s rodičem termín a čas mimo svou přímou vzdělávací činnost.

 

1.3 Vedení dokumentace o dětech a ZZ v MŠ se řídí zákonem o ochraně osobních údajů v platném znění. Zveřejňování fotografií a videozáznamů dětí na webových stránkách školy a jinde se uskutečňuje se souhlasem ZZ. Tento souhlas se dává na dobu pobytu dítěte v MŠ a dále na další roky pro účely MŠ.

 

VI. Závěrečné ustanovení

 

1.1   Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitele a vedoucí učitelkou MŠ a je účinný od 1.9.2017.

1.2   Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci MŠ a zákonní zástupci dětí.

1.3   Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu. Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu. O vydání a obsahu školního řádu informuje MŠ zákonné zástupce dětí formou vyvěšení na nástěnku v šatnách školy a na třídních schůzkách a webových stránkách školy.

 

V Hněvošicích 1.9.2018                                                           

                                                                                                                

 

 

https://mshnevosice.rajce.idnes.cz/