Novinky

AKCE NA LISTOPAD :
 
-  8.11.  - Uspávání skřítků, broučků a zvířátek ( dopolední akce, děti proměňte v broučka či skřítka ).
 
- 13.11. - Pojedou děti z třídy "zajíčků" do Opavy do Slezské tvorby.
 
- 15.11. - Přijede do školky maňáskové divadlo Štenberk a zahraje dětem 3 pohádky : Hrnečku, vař! O zlaté rybce. O Smolíčkovi.
 
- 19.11. - Náslechová praxe ve třídě "myšek".
 
- 21.11. - Tvořivá dílna v ZŠ Hněvošice, spolupráce se školáky. Zúčastní se všechny děti z MŠ.
 
- 30.11. - Přijede do MŠ divadlo Smíšek s pohádkou "Andělský zvoneček přání".
 
 
Ve čtvrtek 11.10.2018 zveme rodiče s dětmi od 15:45 hod. na "dýňování"v mateřské škole. Poté si na zahradě opečeme "buřty". S sebou si prosím přineste dýni, náčiní na dlabání, špekáček,chleba, klacek na opékání a kousek dřeva.
Děkujeme a těšíme se, že společně s Vámi s dětmi  strávíme podzimní odpoledne.
V případě nepřízni počasí se akce odkládá na jiný termín.
 
V pátek 12.10.2018 přijede do školky divadlo Letadlo a zahraje dětem : Výprava za ledním medvědem.
 
 
ZAČÁTEK NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 pro MŠ začíná v pondělí 3.9.2018
 
Prosíme rodiče všech dětí ,aby nejpozději do pátečního rána (31.9.2018 do 9.00 hod.) nahlásili stravu pro dítě na pondělí 3.9.2018

Ve čtvrtek 30. 8. 2018 od 15.00 hod. proběhne v budově MŠ schůzka rodičů nově nastupujících dětí. 

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, okres Opava, příspěvková organizace přijala děti evidované pod těmito registračními čísly: 

 
1/18 Přijímá se od 1.9.2018 
 
2/18 Přijímá se od 1.9.2018
 
3/18 Přijímá se od 1.9.2018
 
4/18 Přijímá se od 1.9.2018
 
5/18 Přijímá se od 1.9.2018 
 
6/18 Přijímá se od 1.9.2018 
 
7/18 Přijímá se od 1.9.2018 
 
8/18 Přijímá se od 1.9.2018 
 
9/18 Přijímá se od 1.9.2018 
 
10/18 Přijímá se od 1.9.2018 
 
11/18 Přijímá se od 1.9.2018
 
Vyvěšeno dne: 29.5.2018  
                                                                                                   Mgr. Radek Mazgaj
                                                                                                         ředitel školy

 

 

 

 

 
Proces zápisu dětí do mateřské školy:
 

1. Vydávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání - od 16.4. do 9.5.2018

- nechat potvrdit od lékaře Vašeho dítěte

 

2. Zápis – sběr žádostí probíhá 10.5.2018 od 9 hodin do 15 hodin.

Do mateřské školy je třeba dostavit se osobně a odevzdat žádost.

Co vzít s sebou?

- potrvzení od lékaře o řádném očkování

- vyplněnou žádost o přijetí do mateřské školy

- rodný list dítěte

- svůj občanský průkaz

- doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP

 

 

3.Vyhodnocení příjímacího řízení

-registrační čísla

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy budou zveřejněna s dostatečným předstihem před termínem zápisu, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup (v souladu s ust. paragrafu 34 odst.8 školského zákona)

 

 

 
 

________________________________________________

 

 

Kritéria pro přijímání dětí MŠ Hněvošice pro školní rok 2018/2019

1.Na základě§34 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),v platném znění, stanovuje ředitelka školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupováno v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

2.Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

3.Počínaje dnem 1.9.2018 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které před datem 1.9.2018 dosáhly pěti let a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku.Z tohoto důvodu budou tyto děti s trvalým pobytem v Hněvošicích přijaty bez výhrady.Tyto děti jsou povinny docházet do MŠ po celý školní rok.

Kritéria pro přijetí:

  1.

Děti, které k 1.9.2018 dosáhly pátého roku a více let s trvalým bydlištěm v Hněvošicích

automaticky

2.

Děti s uděleným odkladem povinné školní docházky (bydliště Hněvošice)

automaticky

3.

Děti, které dosáhly k 1.9.2018 čtvrtého roku (bydliště Hněvošice)

automaticky

4.

Trvalý pobyt dítěte v obci Hněvošice

10

5.

Děti, které dosáhnou čtvrtého roku k 1.9.2018

9

6.

Děti, které dosáhnou třetího roku k 1.9.2018

8

7.

Děti, které dosáhnou  druhého roku k 1.9.2018

7

8.

Děti narozené 2.9.2016 a mladší - nástup při dovršení 2 let

1

9.

Docházka sourozence do naší MŠ

1

V případě rovnosti výsledného součtu bodů v kritériích 4 – 9 bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).

Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimka platí pro děti pětileté a starší, kdy je docházka do mateřské školy povinná.

 

 

 

 

                       

Pro rodiče, kteří mají zájem přihlásit své do MŠ

Základní škola a Mateřská škola Hněvošice, okres Opava, příspěvková organizace informuje o aktuální volné kapacitě v mateřské škole. 
Dítě přijímáme do naší školky po celý rok. Docházka dítěte do školky je maximální míře flexibilní.

Velkým oceněním je bezúplatné předškolní vzdělávání.

Přijetí do školky předchází adaptace v přítomnosti rodičů ve školce. Hlavním cílem adaptace je seznámení dítěte s prostorem školky, navázání kontaktu s paní učitelkou, která o dítě bude pečovat. Adaptace s asistencí naší pedagožky také vyhodnocuje schopnost dítěte školku navštěvovat. Jedná se tedy o nenásilný a přirozený přechod mezi domácím prostředím a prostředím školky.

Během adaptace nese odpovědnost za dítě rodič. Adaptace dítěte v naší školce je zdarma a časově je neomezená. Během ní analyzujeme individuální potřeby rodičů i dítěte. Rodiče mají příležitost seznámit se podrobně s deklarovanou kvalitou, osobně poznat naše pedagožky a další personál a prohlédnout si detailně prostory školky.Nestresujeme děti zápisem - nenásilná adaptace, během níž se děti seznamují s prostředím školky a hrají si v tomto prostředí, je to pro rodiče i pro nás vhodný nástroje k identifikaci potřeb dítěte a jeho schopnosti adaptace v prostředí školky. Nepřijímáme děti trpící akutním infekčním onemocněním, abychom neohrožovali ostatní děti.

Po nástupu získáváte zkušební dobu bez jakýchkoli závazků - dáváme vám prostor svobodně se seznámit s naší školkou a našimi službami. Naše pověst mimořádně férového partnera rodičů je pro nás důležitá, docházku můžete kdykoli přerušit nebo zrušit s výpovědní lhůtou do konce aktuálního měsíce. V rámci našich možností vycházíme v těchto odůvodněných případech rodičům vstříc.


V případě vašeho zájmu vás rádi informujeme – (tel.: 553 762 675 – vedoucí učitelka v MŠ – Bc. Petra Václavíková, 
tel.: 553 762 685 – ředitel ZŠ a MŠ – Mgr. Radek Mazgaj).

 
 

Kontakt

Základní a Mateřská škola, Hněvošice

Strmá 205
Hněvošice
747 35


+420 553 762 675